İşe Giriş Sağlık Raporu (EK2)

İşe Giriş Sağlık Raporu (EK2)

  • İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU NEDEN ALINMALIDIR ?/ YASAL DAYANAK

İşe Giriş öncesi sağlık raporu alınması zorunluluğu 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun sağlık gözetimi başlıklı 15. maddesinde yer almaktadır. Bu yükümlülük öncelikli olarak işverene verilmiştir. Çalışanlar işe başlamadan önce muhakkak, yapılacak işe istinaden belirlenen sağlık tetkiklerini yaptırmalı ve işyeri hekimi tarafından kontrol edilmelidir.

  • Hangi durumlarda Sağlık Raporu alınmalı

Çalışanların İşe Girişlerinde

Çalışanların İş Değişikliklerinde

Çalışmaya sağlık nedenleriyle ara verme , iş kazası , meslek hastalığı gibi durumlarda da sağlık tetkiklerinin ve raporunun yenilenmesi gerekmektedir.

  • İşe Giriş Sağlık Raporu düzenlenmez ise ne olur

6331 sayılı Kanunun 26/1-f maddesi uyarınca; sağlık gözetimi görevini yerine getirmeyen, çalışanlarına sağlık raporu aldırmayan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde işe uygun sağlık raporu olmadan işçi çalıştıran işveren her çalışan için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır. Cezalar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezalar olarak yayınlanmıştır.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu başlıklı 21 inci maddesinde; çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin (rapor parasının) işverene ödettirileceği belirtilmiştir.

  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Durumunda :

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma geldiği için kendisine aylık bağlanan veya ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanan kişiyle ilgili olarak, sağlık raporu alınmadan veya alınan sağlık raporuna aykırı olarak sağlığına zararlı işte çalıştırıldığı, bu nedenle iş kazası veya meslek hastalığının meydana geldiği tespit edilirse bu durumda da Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı tedavi ve bağladığı aylık nedeniyle yaptığı giderleri işverenden tahsil eder.

Çalışanın Sorumluluğu Var mı ?

5510 sayılı Kanunun; – 22 nci maddesinde; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenmeyeceği, ödenmiş olanların da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren geri alınacağı,

– 76 ncı maddesinde de; tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka bir işyerinde çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masraflarının kendisinden alınacağı belirtilmiştir.


Diğer Hizmetlerimiz