Toz Ölçümü

Toz Ölçümü

TOZ ÖLÇÜMÜ

ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ
Ortam tozun örneklenmesinde gravimetrik tayini için MSDS 14/3 standardı kullanılmaktadır.
Tozla Mücadele Yönetmeliği Tanımlar ve kısaltmalar madde 4 1.fıkrası I bendinde toz ölçümü tanımı verilmiştir.
l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesi,

TOZ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ
Maruziyet ölçümlerinde de MSDS 14/3 standardı esasdır.
Tozla Mücadele yönetmeliğinde toz ölçümleri ve maruziyet sınırları tanımlanmıştır;

Toz ölçümleri
MADDE 8 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

  1. a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını,
    b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını,
    c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmesini,
    ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.

Maruziyet sınır değerleri

MADDE 9 – (1) Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen değerlerin üstünde olamaz.
(2) Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok edilmesi veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun Ek-1’deki değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü tespit edildiğinde çalışma izni verilir.

Tozla Mücadele Yönetmeliğinin EK 1’de maruziyet değerleri verilmiştir.

               

Diğer Hizmetlerimiz